Ga naar hoofdinhoud

Privacy Statement Loko

Privacy statement
LOKO verpakkingen is ervan overtuigd dat bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, potentiële klanten van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LOKO verpakkingen houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, dan verwerken wij uw gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom de verwerking en aflevering van de bestelling. Hierbij gebruiken we de persoonsgegevens die zijn opgegeven bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die zich bezig houden met de bestelde diensten.

Vragen en klachten
Wanneer u een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt, dan wordt er gevraagd om contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die zich bezighouden met de afhandeling van een vraag of klacht.

Sollicitatiedoeleinden
Wanneer u solliciteert voor een functie binnen het bedrijf gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor een correcte sollicitatieprocedure.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens tenminste zo lang de wettelijk verplichting geldt. In veel gevallen betekent dit dat wij gegevens tenminste 7 jaar vasthouden, om aan eisen van de belastingdienst te voldoen. Productiedata wordt na maximaal 2 maanden verwijderd. Daarna bewaren wij de gegevens zolang ze nuttig zijn voor de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens hebt verstrekt. Uit contact met onze relaties blijkt dat het merendeel het wenselijk vindt als wij hun gegevens vasthouden totdat er een verwijderverzoek komt, omdat wij vervolgvragen en –opdrachten dan sneller kunnen afhandelen. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichting. Jaarlijks evalueren wij aanvullend welke persoonsgegevens wij intern verwijderen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
LOKO verpakkingen kan uw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens het bedrijf diensten te verlenen (zoals fulfilment of logistieke dienstverlening). LOKO verpakking zal persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. LOKO verpakkingen deelt gegevens, behalve voor het bezorgen van een pakket, niet buiten de Europese Economische Ruimte of met landen of partijen waar een voldoende hoog beveiligingsniveau aanwezig is, tenzij u ons hier expliciet om vraagt.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke gegevens LOKO verpakkingen over u heeft vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen het bedrijf of via het algemene telefoonnummer. Hier kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u te allen tijde van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.

Privacybeleid Website

Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Loko verpakkingen B.V. de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loko verpakkingen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
IP-adres;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Loko verpakkingen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kan er contact opgenomen worden. Wij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht.

Cookies

Onze website registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de afdeling marketing. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Formulieren Voor formulieren op pagina’s binnen de website. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden.
Statistieken Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

U heeft het recht:

op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
een klacht in te dienen

Back To Top